เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิชดเชยอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

จากในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลพวงสมัครสมาชิกที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองปกป้องและก็สิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องกำหนดให้จะต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ข้างในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้เอาประกันตนม.40

• ชนชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• แก่ตั้งแต่ 15 ปีแต่ว่าไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานผู้รับจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และก็ ม.39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเริ่มด้วยเลข 0,6,7 (นอกจากเริ่มด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนม.40 ได้

วิถีทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธกส.ทุกสาขา
4.โครงข่ายประกันสังคม ทั่วทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ช่องทาง ดังเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิการทุพพลภาพ

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ช่องทางที่ 1 และก็ช่องทางที่ 2
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท

ช่องทางที่ 3
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน ทั้งชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย นอกจาก กรณีตายเพราะว่าอุบัติเหตุ
ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่ว่ามีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 1 และก็ช่องทางที่ 2

ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และก็สิ้นสุดความเป็นผู้เอาประกันตน

ช่องทางที่ 1

-ไม่คุ้มครองปกป้อง-

ช่องทางที่ 2

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินช่วยเหลือ 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนทุกปีจากที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ช่องทางที่ 3

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินช่วยเหลือ 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนทุกปีจากที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
*ผู้เอาประกันตนช่องทางที่ 2 และก็ช่องทางที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่ม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีสงเคราะห์ลูก
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับคุณประโยชน์ชดเชย
*ขณะรับเงินสงเคราะห์ลูก จะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ช่องทางที่ 1 และก็

ช่องทางที่ 2

-ไม่คุ้มครองปกป้อง-

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินสงเคราะห์ลูกทุกเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ลูกอายุตั้งแต่ต้นเกิดแต่ว่าไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์