ผู้ฝากเงินเตรียมการ 11 เดือนสิงหาคมนี้ ลดวงเงินปกป้องเหลือ 1ล้านบาท 

 

5 สิงหาคม 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินออม กล่าวมาว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินออมจะได้รับความคุ้มครองเงินออมโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมายดังนี้ วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินออมเต็มปริมาณ 82.07 ล้านราย คิดเป็นปริมาณร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งยังระบบ ซึ่งนับว่าเป็นสามัญชนโดยมากของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันมีปริมาณทั้งสิ้น 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าปริมาณผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ 1.62 โดยปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นโดยมากเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณร้อยละ 97 ของปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเงินออมที่ได้รับความคุ้มครองมีปริมาณ

ทั้งมวล 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันคุ้มครองเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีหน้าที่สำคัญสำหรับการคุ้มครองเงินออมแก่ผู้ฝากทั้งๆที่เป็นบุคคลธรรมดารวมทั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินออมซึ่งมี ธนาคารพาณิชย์ไทย 18ที่ สาขาธนาคารต่างชาติ 12 ที่ บริษัทเงินทุน 2 ที่ รวมทั้งบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 ที่ รวมทั้งสิ้น 35 ที่ ซึ่งจะคุ้มครองทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองบัญชีธนาคาร 5 ประเภท อย่าง

เช่น 1.เงินออมกระแสรายวัน 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม รวมทั้ง 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีธนาคารที่ได้รับความคุ้มครองควรเป็นสกุลเงินบาทแค่นั้น ดังนี้ หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินออมถูกเลิกใบอนุมัติ ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนด้านใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเงินออมพอดีwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand