จังหวัดปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก 24 ชม.

เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน นายสุคำกล่าว รอดเรืองในหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ กล่าวว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองปกป้องและทุเลาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม สม่ำเสมอรอบๆประเทศไทยตอนบน และอต.คาดหมายว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 เดือนกันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกลาง และทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเยอะขึ้น

โดยคาดหมายปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราวๆ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ และตัดต้นน้ำลำธารเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจําเป็นจำต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากเดี๋ยวนี้ราวๆ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 เดือนกันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี พิเคราะห์แล้วเพื่อเป็นการจัดเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) โปรโมทแจ้งเตือนสามัญชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น การก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองปกป้องฝั่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ร่วมทั้งสามัญชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำเดี๋ยวนี้ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการเขตแดนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม พร้อมกับประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ เกี่ยวเนื่องในพื้นที่เตรียมความพร้อม กําลังพล สิ่งของ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวก และให้การช่วยเหลือสามัญชน ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) ถ้าเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการคุ้มครองปกป้องและทุเลาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์แขนปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติ

water